Ủy ban nhân dân xã Ninh Vân
Chủ nhật, 14/07/2024
Trang thông tin điện tử UBND Xã Ninh Vân - Huyện Hoa Lư

Công tác cải cách hành chính cần phải quyết liệt và trách nhiệm hơn nữa.

Thứ tư, 24/04/2024 Đã xem: 29

 

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước đã được các cấp, các ngành quan tâm, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực và đã đạt được những kết quả tích cực.

Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được nâng cao về chất lượng, nội dung và quy trình; thủ tục hành chính (TTHC) được đơn giản hóa, thời gian giải quyết được rút ngắn; nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về CCHC và tinh thần, thái độ, ý thức, trách nhiệm trong giải quyết công việc, kỷ luật kỷ cương hành chính không ngừng được nâng cao; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ giải quyết công việc, theo dõi, kiểm tra, giám sát công việc bước đầu đã phát huy được hiệu quả. 

Trong cải cách TTHC, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát, cắt giảm các bước thực hiện, thời gian thực hiện, tái cấu trúc TTHC; tăng cường kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu; đẩy mạnh rà soát, tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC... 

Công tác cải cách tổ chức bộ máy, đã triển khai và hoàn thành báo cáo Bộ Nội vụ về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023- 2025. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị. Trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, các hệ thống thông tin phục vụ quản lý, điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp tiếp tục được khai khác, vận hành có hiệu quả. 

Công tác phát triển kinh tế số, xã hội số tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh kết nối và đồng bộ trạng thái hồ sơ TTHC lên Cổng dịch vụ công quốc gia; kết nối với nền tảng thanh toán trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp... Nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số của cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành và người dân, doanh nghiệp đã được nâng lên rõ rệt. Công tác xây dựng, phát triển hạ tầng, nền tảng số, dữ liệu số tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện; các nền tảng số, ứng dụng dùng chung quan trọng được triển khai và đưa vào khai thác, vận hành ổn định, hiệu quả. 

Đặc biệt, việc triển khai thực hiện 5 nhóm tiện tích của Đề án 06 đáp ứng mục tiêu, yêu cầu và lộ trình đề ra. Ninh Bình là một trong 5 địa phương trên toàn quốc hoàn thành sớm nhất việc cấp 100% thẻ CCCD gắn chíp cho công dân đủ điều kiện; cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử vượt 118% chỉ tiêu Bộ Công an giao. Cũng là một trong 3 tỉnh đầu tiên hoàn thành việc kết nối Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư… Toàn tỉnh có 100% cơ sở giáo dục công lập thực hiện thanh toán học phí không dùng tiền mặt, 98,7% cơ sở giáo dục công lập thực hiện thanh toán các khoản dịch vụ giáo dục không dùng tiền mặt. Các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng tiếp tục được đầu tư, triển khai đồng bộ, toàn diện theo mô hình 4 lớp, đáp ứng yêu cầu phục vụ chuyển đổi số. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, công tác CCHC ở tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCHC ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương có lúc chưa kịp thời, chưa quyết liệt; vẫn còn tình trạng chậm hạn trong giải quyết TTHC; tính sáng tạo, năng động và chất lượng tham mưu ở một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức một số cơ quan, đơn vị và địa phương chưa cao; tinh thần phục vụ Nhân dân có nội dung chưa tốt, việc giải quyết một số TTHC chưa bảo đảm tiến độ, thời gian thực hiện theo quy định của pháp luật, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức và công dân; việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp đối với cấp xã chưa được quan tâm đúng mức; việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc còn chưa nghiêm… 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, nâng cao hiệu quả công tác CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, thời gian tới, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố thực hiện nghiêm một số nội dung, công việc như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đã ban hành về công tác CCHC, kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. 

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Chủ động nghiên cứu, tích cực đề xuất những sáng kiến, giải pháp, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo về công tác CCHC. Mở rộng các hình thức tuyên truyền CCHC, phổ biến, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, ý thức làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị. 

Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách TTHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước, tập trung nâng cao chất lượng giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp, TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước. 

Thực hiện nghiêm việc giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, đảm bảo đầy đủ, đúng trình tự, đúng quy định; tăng cường số hóa hồ sơ giải quyết TTHC; thực hiện lưu trữ hồ sơ khoa học; tham mưu UBND tỉnh công bố TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo đúng quy định. Kiện toàn đội ngũ công chức tại Bộ phận một cửa chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện và tận tình phục vụ Nhân dân. 

Tích cực xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2024 và các năm tiếp theo. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức. Nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được các đoàn kiểm tra chỉ ra. 

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ về CCHC; kỷ luật, kỷ cương hành chính; văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức... 

Nguồn: Sưu tầm

 

Dữ liệu đang được cập nhật

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thông tin truy cập
  • Truy cập: 571629
  • Trực tuyến: 1
  • Hôm nay: 17