Ủy ban nhân dân xã Ninh Vân
Thứ ba, 16/07/2024
Trang thông tin điện tử UBND Xã Ninh Vân - Huyện Hoa Lư

Thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thứ tư, 20/12/2023 Đã xem: 16

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn:

1. Khẩn trương rà soát, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, đảm bảo đúng thời gian quy định theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 530/UBND-VP7 ngày 04/10/2023 về khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm soát các quy định về TTHC, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành; lấy ý kiến các cơ quan kiểm soát TTHC trong quá trình đánh giá tác động TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC và ý kiến thẩm định của phòng Tư pháp.

3. Phối hợp với đơn vị liên quan kịp thời công bố, công khai đầy đủ, chính xác thông tin về TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới cơ chế Một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa các cấp, nhất là cấp xã.

4. Tiếp tục rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét cắt giảm, đơn giản hóa các nhóm quy định, TTHC trọng tâm đang là rào cản, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; kịp thời tham mưu cho UBND huyện đề xuất với UBND tỉnh triển khai thực hiện các phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, quy định kinh doanh, phân cấp trong giải quyết TTHC được các bộ, ngành triển khai, đảm bảo đúng quy định.

5. Tiếp tục rà soát, kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện đề xuất UBND tỉnh thực hiện tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu để xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm.

6. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công; kiên quyết xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm TTHC, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.

7. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; người đứng đầu thường xuyên tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng trả lời phản ánh, kiến nghị, không để xảy ra tình trạng không trả lời hoặc trả lời chung chung, không cụ thể, rõ ràng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

8. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp./.

Dữ liệu đang được cập nhật

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thông tin truy cập
  • Truy cập: 571670
  • Trực tuyến: 1
  • Hôm nay: 20